Farnost

Pavel Kůrka – Eva Doležalová – Jaroslav Šebek

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Parts list / Reviewed document / AEČD
All parts
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpw20438636
3 CZ-PrHAC
5 20230108195358.1
8 171214s2015----xr |||||||||||||||||cze||
40 ## $a ABB115 $b cze $e rda
41 0# $a cze
72 #7 $a 27 $x Křesťanství. Křesťanská církev všeobecně. Eklesiologie $2 Konspekt $9 5
100 1# $a Kůrka, Pavel B., $d 1977- $7 mzk2008479681 $4 aut $e Autor
245 10 $a Farnost / $c Pavel Kůrka – Eva Doležalová – Jaroslav Šebek
249 $a I. Charakteristika
249 $a II. Středověk
249 $a III. Husitství, reformace a rekatolizace
249 $a IV. Od josefinských reforem do současnosti
249 $a Literatura
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a jiný $b x $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
653 ## $a farnosti
653 ## $a správa církevní
653 ## $a církev katolická
653 ## $a faráři
653 ## $a kněží
653 ## $a arcijáhni
653 ## $a pastorace
653 ## $a desátky
653 ## $a diecéze
653 ## $a soustava hradská
653 ## $a děkanáty
653 ## $a bratrstva náboženská
653 ## $a kostely
653 ## $a husitství
653 ## $a reformace
653 ## $a rekatolizace
653 ## $a matriky
653 ## $a vizitace
653 ## $a osvícenství
653 ## $a sekularizace
655 #7 $a hesla slovníková
659 $a yba $x přehledná zpracování dějin českých zemí (chronologicky)
659 $a rrd $x církevní správa a hospodářství
700 1# $a Doležalová, Eva, $d 1972- $7 jn20000400496 $4 aut $e Autor
700 1# $a Šebek, Jaroslav, $d 1970- $7 jo20000080502 $4 aut $e Autor
771 $t Církevní správa / $a Krafl, Pavel,
771 $t Diecéze
771 $t Mše
771 $t Desátek / $a Valentová, Kateřina,
771 $t Biskup / $a Krafl, Pavel,
771 $t Hradská soustava / $a Zelenka, Jan,
771 $t Arcikněz / $a Žemlička, Josef,
771 $t Kníže / $a Luňáková, Ludmila
771 $t Arcijáhenství / $a Doležalová, Eva,
771 $t Arcijáhen / $a Doležalová, Eva,
771 $t Husitská revoluce / $a Boubín, Jaroslav,
771 $t Děkanát / $a Doležalová, Eva,
771 $t Jednota bratrská / $a Just, Jiří,
771 $t Utrakvismus
771 $t Kutnohorský mír (1485)
771 $t Rekatolizace
771 $t Tridentský koncil (1545 - 1563)
771 $t Vizitace
771 $t Matrika
771 $t Josefínské reformy / $a Tinková, Daniela,
771 $t Toleranční patent
771 $t Štolové poplatky
771 $t Sekularizace
771 $t Církev československá
771 $t Českobratrská církev evangelická / $a Šebek, Jaroslav,
771 $t Druhá světová válka / $a Kuklík, Jan,
773 0# $t Akademická encyklopedie českých dějin. Sv. 4, D-G (dadaismus - gymnázium) / $d Praha : Historický ústav, 2015 $k Práce Historického ústavu AV ČR. Řada E - Encyclopaedica ; 5 $h 401 s. $z 978-80-7286-268-9 $g s. 331-333
778 $t Historická mapa Čech : rozdělených na archidiakonaty a dekanaty 14ho století, w nížto jsau poznamenány fary 14ho wěku, hrady, mnohé twrze aj. w. / $a Palacký, František, $d W Praze : nákladem Kr. č. učené společnosti, 1876 $h 1 mapa : podlepena plátnem, barevná ; 56 x 69 cm, na listu 62 x 75 cm, složeno na 21 x 19 cm
778 $t Kurie a církevní správa zemí českých v době předhusitské. [Část] 1., Styky Čech s kurií do pol. 12. stol. Nejstarší ústava církevní v zemích českých / $a Krofta, Kamil, $d 1904 $l Český časopis historický / Praha : Bursík a Kohout, 1904 492 s. 0862-4356 10, č. 1 (1904), s. 15-36
778 $t Církevní zřízení v Čechách a na Moravě od 10. do konce 13. století a jeho poměr ke státu. [Část 1, 2, 3.] / $a Hrubý, František, $d 1916 $l Český časopis historický / Praha : Historický klub, 1916 512 s. + příl. 0862-4356. 22, č. 1, 2, 3, (1916,) s. 17-53, s. 257-287, s. 385-421
778 $t Počet far v době předhusitské a po Bílé hoře / $a Štědrý, František, $l Sborník Historického kroužku. V Praze : Družstvo Vlasť, 1803-3091 21, (1920), s. 10-30
778 $t Das Kirchenpatronat in Böhmen : Beiträge zu seiner Geschichte und Rechtsentwicklung / $a Schlenz, Jan, $d Prag : Deutsche Gesellschaft der Wissenschaften uud Künste für die Tschechoslowakische Republik, 1928 $h 488 s. ; 8° $k Quellen und Forschungen aus dem Gebiete der Geschichte ; Bd. 4
778 $t Sebastian Schröcker, Die Kirchenpflegschaft. Die Verwaltung des Niederkirchenvermögens durch Laien seit dem ausgehenden Mittelalter, Paderborn 1934
778 $t týž, Die Verwaltung des Ortskirchenvermögens nach kirchlichem und staatlichem Recht, Paderborn 1935
778 $t Správa a postavení církve v Čechách od počátku 13. do poloviny 14. století / $a Fiala, Zdeněk, $l Sborník historický / Praha : Historický ústav ČSAV, 1955 198 s. Sv. 3, (1955), s. 64-88
778 $t Die Anfänge der Landgemeinde und ihr Wesen. 1-2 / $d Konstanz-Stuttgart : Jan Thorbecke, Konstanzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte, 1964 $h 460 s., 496 s. $k Vorträge und Forschungen ; 7, 8
778 $t Dietrich Kurze, Pfarrerwahlen im Mittelalter. Ein Beitrag zur Geschichte der Gemeinde und des Niederkichenwesens, Köln 1966 (= Forschungen zur kirchlichen Rechtsgeschichte und zum Kirchenrecht 6)
778 $t Die Organisation der Kirche im Přemyslidenstaat des 10.-13. Jahrhunderts / $a Fiala, Zdeněk, $h tabulky $l Siedlung und Verfassung Böhmens in der Frühzeit / Wiesbaden : Otto Harrassowitz, 1967 Osteuropastudien der Hochschulen des Landes Hessen. Reihe 1, Giessener Abhandlungen zur Agrar- und Wirtschaftsforschung des europäischen Ostens ; Band 40 203 s. : mp. s. 133-143, diskuse s. 144-147
778 $t Krize farnosti / $a Molnár, Amedeo, $l Theologická revue. Praha : Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 1211-7617 Roč. 2, (1969), s. 152-161
778 $t Protocollum visitationis archidiaconatus Pragensis annis 1379-1382 per Paulum de Janowicz, archidiaconum Pragensem, factae / $a Pavel z Janovic a Vimperka, $d Pragae : Academia, 1973 $h 529 stran : 1 mapa, 1 faksimile
778 $t Církevní správa v Čechách do poloviny 14. století / $a Polc, Jaroslav V. $l Tisíc let pražského biskupství : 973-1973 Řím : Křesťanská akademie, 1973 239 s. ; 24 cm s. 17-60
778 $t K otázkám vztahu duchovní a světské moci v Čechách ve druhé polovině 14. století / $a Hledíková, Zdeňka, $d 1976
778 $t Ze slovníku české reformace: sbor / $a Macek, Josef, $l Směřování : pohled do badatelské a literární dílny Amedea Molnára provázený příspěvky domácích i zahraničních historiků a teologů : [sborník k šedesátinám Amedea Molnára] / 1. vyd. Praha : Kalich v Ústředním církevním nakladatelství, 1983 200 s. s. 117-123
778 $t Struktura duchovenstva ve středověkých Čechách / $a Hledíková, Zdeňka, $l Struktura feudální společnosti na území Československa a Polska do přelomu 15. a 16. století : sborník / Praha : Ústav československých a světových dějin ČSAV, 1984 425 stran s. 343-392
778 $t Dvanáct pramenných sond k sociálním poměrům na Táborsku od poloviny 14. do konce 15. století / $a Šmahel, František, $h il., mapy $l Husitský Tábor : sborník Muzea husitského revolučního hnutí Tábor : Muzeum husitského revolučního hnutí, 1986-1987 [vyd. 1987] 495 s. : mapy 0231-6080 9, (1986-1987 [vyd. 1987]), s. 277-322
778 $t Dějiny správy v českých zemích do roku 1945 / $a Janák, Jan, $d Praha : SPN, 1989 $h 519 stran : ilustrace, 17 map různých formátů
778 $t Administrace pražské diecéze na sklonku prvé poloviny 15. století / $a Hledíková, Zdeňka, $d 1991 $l Acta Universitatis Carolinae : Historia Universitatis Carolinae Pragensis : Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy. Praha : Univerzita Karlova, 0323-0562 31, č. 1, (1991,) s. 117-128
778 $t Problémy farní organizace pobělohorských Čech / $a Maur, Eduard, $d 1993 $l Traditio et cultus : miscellanea historica Bohemica : Miloslao Vlk, archiepiscopo Pragensi ab eius collegis amicisque ad annum sexagesimum dedicata / 1. vyd. Praha : Karolinum, 1993 266 s. : il., mapy ; 22 cm 80-7066-762-1 (brož.), s. 163-176
778 $t Rosi Fuhrmann, Kirche und Dorf. Religiöse Bedürfnisse und Kirchliche Stiftungen auf dem Lande vor der Reformation, Stuttgart – Jena – New York 1995
778 $t Pfarre – Pfarreiorganisation, in: Lexikon des Mittelalters, VI, Stuttgart – Weimar 1999 (1. vydání 1978–1980), sl. 2021–2026
778 $t Topografický slovník k církevním dějinám předhusitských Čech : pražský archidiakonát / $a Boháč, Zdeněk, $d Praha : Historický ústav, 2001 $h 255 s.
778 $t Rejstříky papežských desátků a možnosti jejich využití / $a Vaněk, Vojtěch $d 2002 $l Český časopis historický = The Czech Historical Review Praha : Historický ústav AV ČR, 2002 1004 s. 0862-6111 100, č. 3, (2002,) s. 497-521
778 $t Vývoj církevní správy na Moravě. 27. mikulovské sympozium 9.-10. října 2002 / $d Brno : Státní okresní archiv Břeclav, 2003 $h 378 s. $k Mikulovská sympozia. 27.
778 $t A companion to the reformation world / $d Oxford : Blackwell Publishing, 2004 $h XIX, 572 s. $k Blackwell companions to European history.
778 $t Prachatický vikariát 1676-1750. Vybrané otázky církevní správy / $a Stuchlá, Pavla, $d Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakuta, 2004 $h 272 s., fot.
778 $t Pfarrkirchen in der Stadt des späten Mittelalters: Politik, Wirtschaft und Verwaltung / $a Reitemeier, Arnd, $d Wiesbaden : Steiner Verlag, 2005 $h 722 s. $k Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirschaftsgeschichte. 177.
778 $t K otázce rekonstrukce kostelní sítě na Moravě ve 13. století. (Na příkladě západní a jihozápadní Moravy) / $a Jokeš, Petr, $d 2005 $l Časopis Matice moravské Brno : Matice moravská, 2005 0323-052X. 124, č. 1, (2005,) s. 171-201
778 $t Církevní topografie a farní síť pražské církevní provincie v pozdním středověku / $d Praha : Filosofia, 2007 $h 207 s. : il., mapy, plány $k Colloquia mediaevalia Pragensia ; 8
778 $t Die Erforschung der Entstehung und Ausprägung des Pfarreinetzes bis zum Beginn der hussitischen Revolution in der tschechischen Geschichtswissenschaft / $a Doležalová, Eva, $d 2008 $l Pfarreien im Mittelalter : Deutschland, Polen, Tschechien und Ungarn im Vergleich / Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, c2008 Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte ; Bd. 238 635 s. : il., mapy 978-3-525-35892-4, s. 83-98
778 $t Podoba a průběh obnovy katolické farní sítě v letech 1620 až 1780 na Ledečsku, Poděbradsku a Prachaticku / $a Řezníček, Michal, $d 2008 $l Antonín Jan Václav Vokoun (1691-1757) a církevní správa jeho doby v Čechách. Sborník příspěvků z odborného semináře, konaného dne 11. září 2007 v Městské galerii ve Vodňanech / Vodňany : Městské muzeum a galerie ve Vodňanech, 2008 136 s., fot. 80-254-1611-2, s. 109-119
778 $t Korunní země v dějinách českého státu. IV, Náboženský život a církevní poměry v zemích koruny české ve 14.-17. století / $a Korunní země v dějinách českého státu $d Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze : Casablanca, 2009 $h 716 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim.
778 $t Přehled nejstarší církevně správní organizace Těšínska. Od středověku do vzniku generálního vikariátu v roce 1770 / $a Pindur, David, $d 2009 $l Polská papežská nunciatura v Opavě : (Slezsko v církevních dějinách 18. století) / 1. vyd. Opava : Slezská univerzita v Opavě, 2009 Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis. Supplementa ; 5 96 s. 978-80-7248-556-7, s. 57-92
778 $t Anna Janíková, Proces obnovy farnosti v pražské arcidiecézi, diplomová práce, Katolická teologická fakulta UK, Praha 2009
778 $t Kostelníci, úředníci, měšťané : samospráva farnosti v utrakvismu / $a Kůrka, Pavel B., $d Praha : Historický ústav, 2010 $h 198 s. : il. (některé barev.), faksim., noty $k Práce Historického ústavu AV ČR ; sv. 30 Opera Instituti historici Pragae. Řada A, Monographia ;
778 $t Beneficia, záduší a patronát v barokních Čechách na příkladu třeboňského panství na přelomu 17. a 18. století / $a Pumpr, Pavel, $d Brno : Matice moravská, 2010 $h 412 s., obr. příl. $k Knižnice Matice moravské. 31.
778 $t Farní organizace na středověké západní Moravě / $a Jokeš, Petr, $d Brno : Matice moravská, 2011 $h 183 s., [12] s. obr. příl. : il. (převážně barev.), mapy $k Knižnice Matice moravské ; 33
778 $t Radek Tichý, Slabá církev? Jeden pokus o obnovu katolických farností v Čechách, disertační práce FSV UK, Praha 2011
778 $t Die Pfarrei im späten Mittelalter / $d Ostfildern : Jan Thorbecke Verlag, 2013 $h 472 s. $k Vorträge und Forschungen ; 77
910 ## $a ABB115
997 $a JS
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Předchozí verze
  • {{revision.date | jpDate:'d.M.yyyy HH:mm'}}
    Aplikovat
    {{revision.content}}