Encyklopedický atlas světových dějin

Hermann Kinder, Werner Hilgermann; z německého originálu přeložili Lenka Wurstová, Jan Hrdina, Jiří Ohlídal, Karel Kubiš, František Stellner, Šárka Stellnerová

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Parts list / Reviewed document / AEČD
All parts
Contents
OBSAH 5 ívod Obsah Symboly a zkratky Pravěk Počátky života Starší doba kamenná Střední a mladší doba kamenná Orient Doba bronzová v Evropě Doba železná, Kimmeriové a Skythové Orientálni despocie Egypt I (3000-1570 př. n. 1.) EgyptII (1570-332 př.n.l.) Mezopotámie I (3. tisíciletí př. n. 1.) Mezopotámie II (2. tisíciletí př. n. 1.) Mezopotámie III (1. tisíciletí př. n. 1.) Indoevropané, Kréta (2600-1425 př. n. 1.) Malá Asie (okolo 2000-546 př. n. 1.) Palestína I (1500-587 př. n. I.) Palestina II, Féničané (539 př. n. 1.-133 n. I.) Čína (1500 př. n. 1.-220 n. I.) Indie (3000 př. n. l.-okolo 700 n. 1.) Medové (do 550 př. n. 1.), perská veleříše (559-330 př. n. 1.) Antické Веско Mykénská doba (2500-1150 př. n. L), řecké stěhování Státní formy, náboženství Kolonizace (750-550 př. n. 1.), Iónové (do 500 př. n. 1.)' Peloponés (do 500 př. n. 1.) Athény (do 500 př. n. 1.) Řecko-perské války, athénský námořní spolek (5. století př. n. 1.) Klasická kultura (5.-4. století př. n. 1.) Periklovy Athény (462^29 př. n. 1.) Athény, peloponéská válka (431-404 př. n. I.), Sicílie Úpadek řecké polis, Makedonie (4. století př. n. I.) Helénismus Říše Alexandra Velikého (336-323 př. n. 1.) Boje diadochů (323-280 př. n. I ), helénistické říše I Helénistické říše II Hospodářství, kultura Antický Řím Italský dávnověk, Etruskové, počátky Říma (1000-500 př. n. 1.) Státní zřízení Třídní boje, vnější politika (494-354 př. n. 1.) Střední a jižní Itálie (348-272 př. n. 1.) Střet s Karthágem I (264-212 př. n. I.) Střet s Karthágem II (212-202 př. n. 1.) Římská expanze na východ (200-133 př n. 1.) Rodina, občan, právo, náboženství Kultura a umění Revoluce, občanské války I (133-79 př n. I.) Občanské války II (77-44 př. n. I.) Konec občanských válek (44-30 př n. 1.), principát Augustus (27 př. n. 1.-14 n. 1.), římská literatura I Doba prvních císařů ( 14-96), římská literatura II Adoptivní císaři (96-192), Severovci (193-235) Vojenští císaři, dominát (235-305) Konstantin Veliký a jeho nástupci (4. století) 102 Hospodářství 104 Rané křesťanství 106 Raný středověk Germàni 108 Slované 110 Kočovné národy 112 Stěhovám národů (375-568) 114 První germánské státní útvary (4.-5. století) 116 Itálie (568-1015) ' 118 Frankové I (485-750) 120 Frankové II (751-814) 122 Rozpad franské říše (9. století) 124 Frankové III: stát, hospodářství 125 Frankové III: církev, kultura, lenní systém 126 Církev, kultura, lenní systém 127 Anglie (do 1066) 128 Normané 130 Rusko (9 -13. století) 132 Islám I (do 750) 134 Islám II (750-13. století) 136 Východořímská říše (Byzanc, do 867) 138 Církev 140 Mnišství 141 Vrcholný středověk Střední Evropa I (911-1024) 142 Střední Evropa II, otonské impérium 144 Střední Evropa III (1024-1075), reformní papežství 146 Střední Evropa IV (1075-1125) 148 Církev, sekty, .filosofie (12.-13- století) 149 Křížové výpravy I 150 Křížové výpravy II 152 Židé 154 Kultura 156 Stát 157 Francie (987-1270) 158 Anglie (1066-1272) 160 Skandinávie (10.-13. století) 162 StředníEvropaV (1125-1190) 164 Polsko (960-1320) 166 Velká Morava, český stát, Uhersko (830-1306) 168 Německá kolonizace (12.-13. století) 170 Štaufské impérium (1190-1268) 172 Byzanc (867-1204) 174 Čína (4.-13. století), Japonsko (do 13. století) 176 Mongolská veleříše (13.-14. století) 178 Pozdní středověk Univerzity, církev (14.-15. století) 180 Hanza, Benátky, Janov (13.-15. století) 182 Scholastika, mystika, „Devotio moderna" 184 Města, teritorializace 185 Španělsko (11.-15. století) 186 Anglie (1272-1485) 188 Francie (1270-1498) 190 Švýcarsko, Burgundsko (14. a 15. století) 192 Střední Evropa I (1273-1378) 194 Střední Evropa II (1378-1493), husitství (1415-1485) 196 Řád německých rytířů, Skandinávie (14.-15. století) 198 Litva, Polsko, Uhersko (14.-15. století) 200 Rusko (1325-1613) 202 4 5 9 11 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 .36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 59 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 87 88 90 92 94 96 98 1006 OBSAH Balkán (13.-15. století") Byzanc (1204-1453) Osmanská říše (1300-1660) Cina (1264-1368), Indie (999-1526) Přelom epoch Humanismus Renesance Hospodářství Itálie (14.-15. století) Středm Evropa (1493-1519), Itálie (1494-1516) Vynálezy, objevy, Afrika (do 16. století) Staré americké kultury Amerika (16. století) Cína (1368-1644), Japonsko (1338-1639) Indie (1526-1658) Reformace a protireformace Církevní poměry (15 století) Počátky reformace (Luther, Zwingli) Novokřtěnci (16. století), německá selská válka (do 1525) Středm Evropa I (1521-1555) Říše Karla V. (1519-1556) Kalvinismus, anglikánství Katolická obnova (16. století) Evropa (16. a 17. století) Portugalsko (1495-1640), Španělsko (1556-1659) Nizozemí (1477-1648) Francie (1547-1610), Anglie (1485-1603) Polsko (1506-1621), Švédsko (1513-1629) Středm Evropa U (1555-1619) Třicetiletá válka I (1618-1629) Třicetiletá válka II (1630-1648) Věk rozumu Baroko Osvícenství Francie (1610-1697) Francouzský absolutismus (17. století) Německo (po 1648) Habsburské soustátí (1663-1740) AngbeI(1603-1688) Anglie U (1688-1742), válka o dědictví španělské (1701-1714) Švédsko (1632-1721) Rusko (1613-1740) Cína (1644-1796), Indie (1658-1750) Amerika (17. a 18. století) Objevy, vynálezy (17. a 18. století) Francie, Prusko (1713-1748) Sedmiletá válka (1756-1763) Rusko, Německo, Polsko (po 1763) Osvícenský absolutismus (18. století) Doba velkých revolucí Cvahy o státu a hospodářství ( 19. století) Spojené státy I (1763-1783) Spojené státy II (1783-1817) Francie 1 (1774-1788) Francie II (1789-1792) Francie IH (1792-1799) Evropa (1792-1799) Období napoleonských válek Evropa I (1799-1809) 302 Francie (1799-1812) 304 Německo I (1797-1806 [1809]) 306 Velká Británie 1783-1815) 308 Německo II (kultura, věda) 310 Německo III (1807-1814) 311 Evropa II (1808-1812) 312 EvropalII (1813-1815) 314 Evropa IV (1814-1815) 316 Restaurace a revoluce Politické ideje 318 Velká Británie I (1800-1840) 320 Evropa I(1815-1830) 322 Německo I (1815-1848) 324 Velká Británie II (1815-1848) 326 Francie (1815-1848) 327 Evropall (1830) 328 Latinská Amerika (1800-1830) 330 EvropalII (1848) 332 Německo U (1848) 334 Rakousko, Německo 111 (1848-1849) 336 Německo IV (1848-1862) 338 Doba národních států Židé 340 Kultura, věda 342 Věda, technika 343 Socialistické hnutí 344 Dělnické hnutí, sociální politika 345 Rusko (1815-1874) 346 Francie (1852-1871) 348 Itálie (1850-1871) 350 Německo 1 (1859-1871) 352 NěmeckoII (1871-1890) 354 Rakousko-Uhersko (1867-1914) 356 Balkán (1871-1908) 358 Evropa I(1871-1914) 360 Evropa 11 (1815-1914) 362 Evropa HI (1840-1914) 363 Západní Asie (1736-1925) 364 Indie (1750-1916) 366 Japonsko (1680-1853), Cína (1797-191D 368 Latinská Amerika (1830-1914) 370 Spojené státy (1817-1865) 372 Afrika (19. století) 374 Imperialismus Kolonialismus, vrcholný kapitabsmus (1880-1914) 376 Dělnické hnutí 378 Dělnické hnutí, pacifismus 379 Velká Británie I (1814-1914) 380 Velká Británie H (1848-1914) 382 Francie I (1870-1914) 383 Francie II (1830-1914) 384 Německo 1(1871-1914) 386 NěmeckoII (1890-1914) 388 Rusko I: vnitřní politika (1874-1914) 389 RuskoU (1815-1914) 390 Japonsko (1853-1912) 392 Spojené státy (1865-1914) 394 Itálie (1872-1915) 396 Balkán (I908-I913) 398 204 206 208 210 212 213 214 216 218 220 222 224 226 228 230 231 232 234 236 238 239 240 242 244 246 248 250 252 254 256 257 258 260 262 264 266 268 270 272 274 276 278 280 282 284 286 289 290 292 294 296 298 300OBSAH 7 První svetová válka Příčiny války, otázka viny, červencová krize (1914) Spojenectví, válečné cíle (1914-1918) Západní a východní bojiště (1914-1918) Vedlejší bojiště, mírové snahy (1914-1917) Politické krize, ruská revoluce (1917) Konec války (1918) Mírové smlouvy (1919-1920) Mezi dvěma světovými válkami Pobtické problémy (1918-1939) Společnost národů (1919-1946) Evropa I (1919-1936) Mezinárodní komunismus Sovětský svaz (1918-1924) Spojené státy I (1919-1933) Velká Británie I (1918-1929) Francie I (1919-1931) Německo 1 (1918-1923) Německo II (1923-1930) Evropall (1918-1939) EvropalII (1918-1939) Polsko (1914-1939) Evropa IV (1918-1939) Evropa V (1918-1939) Itálie (1919-1939) Španělsko (1917-1939), Portugalsko (1911-1945) Evropa VI (1918-1939) Evropa VII (1918-1939) Tůrecko (1918-1945) Západní Asie (1918-1944) Střední a jihovýchodní Asie / (1918-1944) Britské společenství národů (1919-1939) Čína (1912-1945) Japonsko (1912-1941) Latinská Amerika (1918-1945) Afrika (1914-1939) Objevy a vynálezy Fašismus v Itálii Nacismus v Německu Světová ekonomika a hospodářská krize (I919-I939) Spojené státy II (1933-1945) Sovětský svaz II (1924-1939) Velká Británie II ( 1929-1940) Francie II (1931-1940) Německo III (1930-1933) Německo IV (1933-1934) Německo V (1933-1940) Druhá světová válka „Blesková válka“ (1939-1940) Námořní, letecká válka; ekonomika (1939-1945) Severní Afrika, Balkán (1940-1942) Nacistický antisemitismus a „konečné řešení" (1933-1945) Ruské bojiště (1941-1942) Hnutí odporu (1939-I945) Spojenecké konference (1941-1945) Severní Afrika, Itálie, Balkán (1942-1945) Východní a západní bojiště (1941-1944) Pád Německa (1945) Válka v Tichomoří (1941-1945) Období po druhé světové válce Mezinárodní politika 496 Problém uprchlictví 498 Organizace spojených národů I (1945-1965) 500 Organizace spojených národů II (1945-1965) 502 Sovětský svaz I (1945-1953) 504 Sovětský svaz II (1953-1965) 506 EvropaI (1945-1965), Bh'zkývýchod I (1945-1965) 507 Lidové demokracie I (1945-1965) 508 Lidové demokracie II (I945-I965) 510 Lidové demokracie III ( 1945-1965) 511 Čína, Japonsko (1945-1965) 512 Korea, Indocina (1945-1965) 514 Spojenecké systémy (I945-I965) 516 Spojené státy 1 (1945-1960) 518 Spojené státy II (196I-I965), Kanada (1945-1965) 520 Evropall (1945-1965) 521 EvropalII (I945-I965) 522 Velká Británie (1945-1965), Francie I (1944-1946) 524 Francie H (1946-1965), státy Beneluxu (1945-1965) 525 Německo I (1945-1949) 526 Německo II (1949-1965) 528 Německo III (1945-1965) 530 Německo IV (1949-1965) 532 Bh'zký východu (1945-1965) 534 Palestina - Izrael (1933-1965) 536 Rozvojové země (1945-1965) 538 Jihovýchodní Asie I (1945-1965) 540 JižníAsiel (1945-1965) 542 Afrika I (1945-1965) 544 Afrika II (1945-1965) 546 Latinská Amerika I (1945-I965) 548 Odzbrojení (1945-1990) 550 Spojenecké systémy II (I966-I990) 551 Organizace spojených národů III (1966-1990) 552 Evropa IV (1966-1990) 554 Sovětský svaz Ш (1966-1990) 556 Lidové demokracie IV (1966-1990) 558 Lidové demokracie V (1966-1990) 560 Evropa V(1966-I99O) 561 Evropa VI ( I966-I99O) 562 Evropa VII (1966-1990) 564 Evropa VIII ( 1966-I99O) 566 Německo V (1966-1977) 568 Německo VI (1966-1977) 570 Německo VII (1978-1990) 572 Blízký východ III (1966-1990) 574 Blízký východ IV (1966-1990) 576 Jižní Asie II (I966-I99O) 577 Východní Asie (1966-1990), Austrálie (1966-1990) 578 Jihovýchodní Asie II (1966-1990) 580 Severní Amerika (1966-1990), Karibská oblast (I966-1990) 582 LatinskáAmerikalI (I966-I990) 584 Latinská Amerika Ш (1966-1990) 586 AfrikalII (I966-I99O) 587 Afrika IV (I966-I990) 588 Afrika V (I966-I99O) 590 Afrika VI (1966-1990) 591 Rejstřík 593 400 401 402 404 406 408 410 412 414 416 418 420 422 424 425 426 428 430 431 432 434 435 436 438 440 442 444 446 447 448 450 452 454 456 458 460 461 462 464 466 468 469 470 472 474 476 478 480 482 484 486 487 488 490 492 494
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------a-4500
1 kpm0141968
3 CZ-PrHAC
5 20210307160131.1
7 ta
8 130330s1998----czea|||f||||||||||||xr|||
20 ## $a 80-7106-243-X
40 ## $a ABB115 $b cze
41 0# $a cze
44 ## $a xr
72 #7 $a 94(100) $x Světové dějiny $2 Konspekt $9 8
100 1# $a Kinder, Hermann, $d 1920-1968 $7 jn19990004336 $4 aut
245 10 $a Encyklopedický atlas světových dějin : $b mapy a chronologický přehled / $c Hermann Kinder, Werner Hilgermann; z německého originálu přeložili Lenka Wurstová, Jan Hrdina, Jiří Ohlídal, Karel Kubiš, František Stellner, Šárka Stellnerová
260 ## $a Praha : $b Nakladatelství Lidové noviny, $c 1998
300 ## $a 628 s. : $b ilustrace, mapy, plány
581 ## $a Rec.: <Dvořák Jiří,> <HG> 30, <1999>, s. 272-274.
590 $a VH
653 0# $a atlasy historické
653 0# $a dějiny světové
653 0# $a mapy historické
655 #7 $a atlasy
659 $a xdbb $x historická kartografie, atlasy, staré mapy
700 1# $a Hilgemann, Werner, $d 1921-2004 $7 xx0047952 $4 aut
700 1# $a Wurstová, Lenka $4 trl
700 1# $a Hrdina, Jan $7 jx20050916020 $4 trl
700 1# $a Ohlídal, Jiří, $d 1969- $7 xx0058511 $4 trl
700 1# $a Kubiš, Karel, $d 1952-2016 $7 jn99240000555 $4 trl
700 1# $a Stellner, František, $d 1966- $7 jn19990209798 $4 trl
700 1# $a Stellnerová, Šárka $7 mzk2009529110 $4 trl
789 $i Recenze: $a Dvořák, Jiří, $t Historická geografie $d (1999), $g Sv. 30, s. 272-274 $z 80-7106-243-X
910 ## $a ABB115
992 $a P 175984
998 $a n
998 $b a
998 $c m
1001 $a BIB41968
1773 $9 1998.
1964 $a xdbb
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link