Dějiny českého a československého práva do roku 1945

Karel Malý a kolektiv

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Parts list / Reviewed document
All parts
Contents
OBSAH: L PŘEDMLUVA................................. (prof. JUDr. Karel Malý, DrSc.) II. VÝVOJ VĚDY O DĚJINÁCH PRÁVA V ČESKÝCH ZEMÍCH.......................... (prof. JUDr. Karel Malý, DrSc.) III. ZÁKLADNÍ ETAPY VÝVOJE DĚJIN STÁTU A PRÁVA V ČESKÝCH ZEMÍCH DO ROKU 1945 ............ (prof JUDr. Karel Malý, DrSc.) IV. DĚJINY STÁTU A PRÁVA ZA FEUDALISMU............................ (prof. JUDr. Karel Malý, DrSc.) A. VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE........................................ B. ČESKÝ STÁT V OBDOBÍ RANĚ FEUDÁLNÍM, ROZVINUTÉHO FEUDALISMU A JEHO PŘEKONÁVÁNÍ............................................... 1. Obecná charakteristika ekonomického, společenského, politického vývoje a mezinárodni postavení českého státu 2. Raně feudální stát a jeho správa........................ a) Počátky přemyslovského státu........................ b) Panovník, státní aparát, organizace ústřední správy. c) Správa hradská...................................... d) Správa církevní..................................... e) Počátky správy patrimoniální........................ 3. Stát, jeho správa a soudnictví v období rozvinutého feudalismu............................................. a) Stát České Koruny................................... b) Panovník, orgány ústřední správy, správa zemí....... c) Krajská správa v Čechách............................ d) Městská správa...................................... e) Lenní zřízení....................................... f) Správa vrchnostenská a vesnická..................... g) Soudní organizace................................... C STÁT A PRÁVO V OBDOBÍ HUSITSKÉM............................. D. ČESKÝ STÁT V OBDOBÍ STAVOVSKÉM............................. 1. Obecná charakteristika ekonomického, společenského a politického vývoje..................... 2. Mírový návrh krále Jiřího z Poděbrad.................... 16 23 23 26 26 28 28 29 30 30 31 31 33 35 38 39 41 42 43 44 52 52 53 3 3. Organizace českého feudálního státu ..........................55 4. Ústřední orgány a instituce společné státu České Koruny.......56 a) Panovník...................................................56 b) Královská rada.............................................58 c) Královská kancelář.........................................58 d) Hejtmanství německých lén..................................59 e) Královský mincmistr........................................59 f) Soudy s celostátní působností..............................60 g) Česká komora...............................................61 h) Generální sněm.............................................61 i) Inkolát (ius incolatum)....................................62 j) Královská prokuratura......................................62 5. Organizace zemí...............................................64 a) Sněmy zemské a krajské.....................................64 b) Zemští úředníci............................................66 c) Správa krajská.............................................68 d) Správa městská.............................................69 e) Správa vrchnostenská.......................................71 6. Organizace soudnictví.........................................72 7. Počátky vytváření habsburského soustátí.......................75 8. Správa a organizace státu v období stavovského povstání (1618- 1620)..................................................76 E. PRÁVO V ČESKÉM STÁTĚ V OBDOBÍ RANĚ FEUDÁLNÍM, ROZVINUTÉHO FEUDALISMU A STAVOVSKÉ MONARCHIE................................................79 1. Formy, prameny a systém práva.................................79 a) Kodifikace práva zemského..................................87 b) Kodifikace práva městského.................................89 c) Právo horní................................................92 d) Církevní právo.............................................93 e) Recepce římského práva.....................................95 2. Proces........................................................96 3. Právní způsobilost...........................................103 4. Právo rodinné a manželské....................................105 5. Právo majetkové..............................................107 a) Nedíl.....................................................108 b) Svobodná a nesvobodná držba nemovitostí...................109 c) Majetek ve vlastnictví církve.............................112 d) Právo závazkové, ručení za vady..........................113 e) Ručení za závazky.........................................115 f) Právo dědické.............................................118 6. Trestní právo................................................119 4 V * F. ČESKY STAT V OBDOBÍ FEUDÁLNÍHO ABSOLUTISMU (1620- 1848)................................................ 126 L Obecná charakteristika...................................126 2. Mezinárodní postavení českého státu, jeho územní ztráty.... 127 3. Právní zakotvení absolutistického režimu - Obnovené zřízení zemské............................................130 4. Ústřední orgány habsburského soustátí, proces centralizace.133 5. Správa státu České Koruny................................135 6. Správa zemí..............................................136 7. Královská prokuratura....................................139 8. Správa krajská...........................................140 9. Správa městská...........................................143 10. Správa poddaných.........................................145 a) Berní evidence poddanských povinností..................145 b) Robotní patenty........................................146 1 L Reformy osvícenského absolutismu (1740 - 1789). 146 a) Církevní reformy.......................................147 b) Poddanské reformy......................................149 12. Policejní absolutismus (1789 - 1848).................... 150 G. PRÁVO V ČESKÉM STÁTĚ V OBDOBÍ FEUDÁLNÍHO ABSOLUTISMU.......................................152 1. Obecná charakteristika absolutistického práva..............152 2. Prameny práva, soukromé a úřední sbírky právních předpisů..................................................154 3. Soudní organizace........................................155 4. Proces civilní a trestní.................................158 5. Kodifikace trestního práva...............................161 6. Kodifikace občanského práva..............................165 7. Směnečné předpisy a počátky obchodního práva......167 8. Předpisy manufakturní, cechovní a čelední řády.......169 V. DĚJINY STÁTU A PRÁVA ZA KAPITALISMU.............................171 (prof. JUDr. Karel Malý, DrSc.) A. DĚJINY STÁTU A PRÁVA ZA KAPITALISMU V ČESKÝCH ZEMÍCH DO ROKU 1918............................... 171 1. Obecná charakteristika................................171 2. Revoluce r. 1848 v českých zemích........................173 3. Ústavní vývoj 1848- 1867 ............................... 180 a) Ústava dubnová.........................................180 b) Ústava březnová.....................................181 c) Bachovský absolutismus.................................182 5 d) Říjnový diplom...........................................183 e) Únorová ústava...........................................185 f) Prosincová ústava........................................187 g) Volební právo a jeho vývoj...............................189 h) České měšťanstvo a jeho politický program. Politické strany...................................................193 4. Ústřední státní orgány rakouské monarchie (po roce 1867).. 200 a) Panovník.................................................200 b) Vláda....................................................201 c) Parlament................................................203 5. Správní organizace.........................................204 a) Správa zemépanská........................................204 b) Samospráva...............................................209 6. Organizace soudnictví......................................218 7. Advokácie..................................................221 8. Notářství..................................................223 9. Organizace policie, četnictva, armády......................223 10. Poměr státu a církví.......................................227 B. PRÁVO V ČESKÝCH ZEMÍCH (1848- 1918)...........................232 1. Obecná charakteristika.....................................232 2. Úřední sbírky zákonů.......................................233 3. Procesní právo.............................................234 a) Trestní řízení...........................................234 b) Civilní řízení...........................................235 c) Správní řízení...........................................236 4. Trestní právo..............................................237 5. Občanské a rodinné právo...................................239 6. Právní úprava hospodářství.................................243 a) Živnostenské právo.......................................243 b) Horní právo..............................................247 c) Právo směnečné a obchodní, kapitálové společnosti........248 7. Právo spolčovací a shromažďovací, právo koaliční...........251 8. Právo tiskové..............................................254 9. Práva jazyková.............................................256 10. Předlitavsko po vypuknutí války............................261 C. VZNIK ČSR.....................................................264 1. Cesty ke státní samostatnosti..............................264 (prof. JUDr. Karel Malý, DrSc.) 2. Vyhlášení československé samostatnosti.....................270 (doc. JUDr Ladislav Soukup, CSc.) 3. Prozatímní ústava..........................................272 (doc. JUDr Ladislav Soukup, CSc.) 6 4. Stanovení státních hranie Československa..............277 (doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc., doc. JUDr. PhDr Karolina Adamová, CSc.) D. ÚSTAVA Z ROKU 1920 A ZAKOTVENÍ OBČANSKÝCH PRÁV 282 1. Ústavní listina ČSR...................................282 (doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc., doc. JUDr PhDr Karolina Adamová, CSc.) 2. Jazykové právo a ochrana národnostních menšin.........291 (doc. JUDr PhDr Karolina Adamová, CSc.) 3. Domovské právo........................................293 (doc. JUDr. Vladimír Kindl) 4. Státní občanství......................................295 (doc. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc. ) 5. Spolčovací a shromažďovací právo......................299 (doc. JUDr. Vladimír Kindl) 6. Tiskové právo.........................................302 (doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.) 1. Náboženskoprávní a církevněprávní poměry 1918 - 1938 .305 (doc. JUDr. Vladimír Kindl) E. SPRÁVNÍ A JUSTIČNÍ SOUSTAVA 1918 - 1938..................312 (doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.) 1. Veřejná správa na počátku republiky...................312 2. Župní zřízení.........................................315 3. Správní reforma z roku 1927...........................319 4. Státní aparát ČSR a jeho ozbrojené složky.............323 5. Soudy, advokácie, notářství...........................330 F. SOCIÁLNÍ ZÁKONODÁRSTVÍ...................................332 (doc. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc.) G. TRESTNÍ PRÁVO........................................337 (doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.) H. PRÁVNÍ ÚPRAVA HOSPODÁŘSTVÍ, PRÁVO OBČANSKÉ A RODINNÉ..................................341 1. Socializační snahy...............................342 (doc. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc.) 2. Měna a peněžní hospodářství..................... 343 (JUDr. Petra Skřejpková - úvod a dále až do konce kapitoly) 7 3. Nostrifikace.................................... 4. Pozemková reforma............................... 5. Doprava a spoje................................. 6. Burza........................................... 7. Daně............................................ 8. Bankovnictví.................................... 9. Kartely......................................... 10. Směnečné a šekové právo......................... 11. Občanské právo a rodinné právo.................. 12. Obchodní a živnostenské právo................... CH. MNICHOV A ČESKO - SLOVENSKÁ REPUBLIKA 1. Mnichovský diktát............................... (doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc., doc. JUDr. PhDr Karolina Adamová, CSc.) 2. Česko - slovenská republika..................... (doc. JUDr Ladislav Soukup, CSc.) I. PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA.......................... 1. Vznik protektorátu.............................. (doc. JUDr Vladimír Kindl) 2. Charakter protektorátu.......................... 3. Ústřední orgány v protektorátu.................. 4. Vývoj ústředních orgánů v protektorátu a jejich personální obsazení.............................. 5. Nižší složky správy............................. 6. Bezpečnostní a policejní aparát................. 7. Soudnictví v protektorátu....................... 8. Odbojová aktivita v protektorátu................ 9. Právo protektorátu.............................. (doc. JUDr PhDr Karolina Adamová, CSc.) 10. Rasové předpisy................................. 11. Hospodářské zákonodárství za protektorátu....... 12. Ostatní oblasti práva v protektorátu............ 13. Církve a náboženské společnosti v Protektorátu Čechy a Morava................................... (doc. JUDr. Vladimír Kindl) J. SLOVENSKÝ STÁT..................................... (doc. JUDr Vladimír Kindl) 1. Vznik Slovenského státu........................ 2. ? charakteru samostatnosti Slovenského státu... 3. Slovenský stát v mezinárodních vztazích........ 345 346 350 351 352 353 354 356 357 359 361 361 367 374 374 375 377 378 382 383 384 385 386 389 391 392 394 396 396 397 398 8 4. Ústava Slovenského státu a její širší rámec............399 5. Protižidovské zákonodárství Slovenského státu..........400 6. Zánik Slovenského státu................................402 K. STÁTNÍ ZŘÍZENÍ ČSR V EMIGRACI.............................402 (JUDr. Dr Jan Kuklík) 1. Vznik prozatímního státního zřízení ČSR v emigraci.....402 2. Snaha československého státního zřízení v emigraci o mezinárodně právní obnovu Československa.............408 3. Závěrečná fáze činnosti exilového státního zřízení - faktické obnovení Československa................................412 ZÁVĚREM............................................417 (prof. JUDr. Karel Malý, DrSc.) CHRONOLOGICKÁ TABULKA..............................419 (doc. JUDr Vladimír Kindl) VLÁDY ČESKOSLOVENSKÉ A ČESKO - SLOVENSKÉ REPUBLIKY 435 SEZNAM NEJČASTĚJI POUŽITÝCH ZKRATEK...........452 VYBER Z PRAMENU.....................................453 (doc. JUDr. Vladimír Kindl) VÝBĚR Z LITERATURY....................................456 (doc. JUDr Vladimír Kindl) SEZNAM HISTORICKÝCH MAPEK MAPOVÁ PŘÍLOHA.............................486 SEZNAM OBRAZOVÝCH PŘÍLOH...................501 ? V ? OBRAZOVÁ PŘÍLOHA..............................504 REJSTŘÍK......................................544 (doc. JUDr. Vladimír Kindl) 9
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpm0175108
3 CZ-PrHAC
5 20171207162331.5
7 tu
8 991006s1999----xr abh|e||||||001|0|cze||
20 ## $a 80-7201-167-7 $q (váz.)
40 ## $a ABA001 $b cze $e rda
41 0# $a cze
43 ## $a e-xr--- $a e-cs---
44 ## $a xr
72 #7 $a 34 $x Právo $2 Konspekt $9 16
80 ## $a 34(091) $2 MRF
80 ## $a (048.8) $2 MRF
100 1# $a Malý, Karel, $d 1930- $7 jk01073356 $4 aut $e Autor
245 10 $a Dějiny českého a československého práva do roku 1945 / $c Karel Malý a kolektiv
250 ## $a 2., upr. vyd.
264 #1 $a Praha : $b Linde, $c 1999
300 ## $a 572 s. : $b ilustrace
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
504 ## $a Obsahuje prameny
504 ## $a Bibliografie na s. 456-477
653 0# $a právo
653 0# $a dějiny práva
653 0# $a právníci
655 #7 $a texty učební
659 $a yba $x přehledná zpracování dějin českých zemí (chronologicky)
659 $a nnd $x ústavní a právní dějiny
659 $a xbgc $x učebnice a skripta, učební pomůcky
901 $f 2., upr. vyd. $o 19991014
910 ## $a ABB115
990 $a 6
990 $a 4
992 $a C 92688
997 $a VH
998 $a n
998 $b a
998 $c m
1001 $a BIB75108
1773 $9 1999.
1964 $a ybannd
1964 $a nndyba
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar | loc}}
Odd. {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link