Cisterciáci

Robert Šimůnek

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Parts list / Reviewed document
All parts
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpw20442787
3 CZ-PrHAC
5 20201123181747.2
7 z|
8 180225s2009----xr |||||||||||||||||cze||
40 ## $a ABB115 $b cze $e rda
41 0# $a cze
72 #7 $a 27-78 $x Křesťanská sdružení, spolky a organizace. Řeholní řády $2 Konspekt $9 5
100 1# $a Šimůnek, Robert, $d 1971- $7 ola2003167520 $4 aut $e Autor
245 10 $a Cisterciáci / $c Robert Šimůnek
249 $a I. Definice řádu
249 $a II. Západoevropské počátky cisterciáků
249 $a III. Počátky působení cisterciáckého řádu v Českých zemích
249 $a IV. Benediktinský model cisterciáckého kláštera, hospodářský a kulturní přínos řádu v Českých zemích do 15. století
249 $a V. Husitské a pohusitské období
249 $a VI. Obnova řádu v 17. století a vrchol jeho kulturního vlivu v 18. století. Velehradská tradice
249 $a VII. Rušení řádových klášterů (1783–1785) a pozdější vývoj.
249 $a Literatura
300 ## $b ilustrace
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a jiný $b x $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
653 ## $a řád, cisterciáci
653 ## $a kláštery
655 #7 $a hesla slovníková
659 $a yba $x přehledná zpracování dějin českých zemí (chronologicky)
659 $a rrb $x církevní řády a kongregace, náboženská bratrstva, kláštery
771 $t Řehole
771 $t Klášter / $a Zelenka, Jan,
771 $t Osedlý
771 $t Kolonizace
771 $t Opat
771 $t Vizitace
771 $t Kapitula / $a Večeře, Vojtěch,
771 $t Škapulíř
771 $t Vyšší šlechta
771 $t Vikariát
771 $t Generální vikář / $a Kůrka, Pavel B.,
771 $t Benediktini / $a Šimůnek, Robert,
771 $t Grangie / $a Boubín, Jaroslav,
771 $t Lán
771 $t Augustiniáni / $a Pořízka, Aleš,
771 $t Panovnický dvůr
771 $t Husitské války
771 $t Konvent
771 $t Sekularizace
771 $t Biskupství / $a Krafl, Pavel,
771 $t Proboštství
771 $t Barokní gotika / $a Mikulec, Jiří,
771 $t Biskup / $a Krafl, Pavel,
771 $t Kněz / $a Šebek, Jaroslav,
771 $t Klérus
771 $t Cyrilometodějská tradice / $a Třeštík, Dušan,
771 $t Josefínské reformy / $a Tinková, Daniela,
771 $t Habsburská monarchie / $a Mikulec, Jiří,
771 $t Českobudějovické biskupství / $a Šebek, Jaroslav,
771 $t Katolické sjezdy / $a Šebek, Jaroslav,
771 $t Poutní místa
773 0# $t Akademická encyklopedie českých dějin. Sv. 1, A-C / $d Praha : Historický ústav, 2009 $k Práce Historického ústavu AV ČR. Řada E - Encyclopaedica ; 2 $h 384 s. : il. $z 978-80-7286-147-7 $g s. 362-365
778 $t Listy kláštera Zbraslavského / $a Tadra, Ferdinand, $d V Praze : Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1904 $h 19, 534 s. $k Historický archiv ; 23
778 $t Zur Leidensgeschichte der Cistercienser in den Hussitenkriegen / $a Schmidt, Valentin Franz, $l Cistercienser Chronik 20, (1908), s. 129-135, 170-175, 205-208
778 $t Klášter Sedlecký, jeho statky a práva v době před válkami husitskými / $a Čelakovský, Jaromír, $d V Praze : Nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1916 $h iv, 142 stran $k Rozpravy České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění ; třída I, číslo 58
778 $t Dějiny cisterciáckého kláštera na Velehradě. [sv.] I, 1205-1650 / $a Hurt, Rudolf, $d V Olomouci : Akademie velehradská, 1934 $h 439 s. : ilustrace $k Spisy Akademie velehradské ; sv. 15
778 $t Dějiny cisterciáckého kláštera na Velehradě. [sv.] II, 1650-1784 / $a Hurt, Rudolf, $d V Olomouci : Akademie velehradská, 1938 $h 438 s. : ilustrace $k Spisy Akademie velehradské ; sv. 18
778 $t Dějiny kláštera Svaté Koruny : [1263-1785] / $a Kadlec, Jaroslav, $d V Českých Budějovicích : Knihkupectví ČAT "U zlatého klasu", 1949 $h 362 s., [16] s. obr. příl. : portréty, mapy
778 $t Minulost a přítomnost knižní kultury ve Žďáře nad Sázavou / $a Lifka, Bohumír, $d Brno : Krajské nakladatelství, 1964 $h 164 s.
778 $t Česká barokní gotika : dílo Jana Santiniho-Aichla / $a Kotrba, Viktor, $d Praha : Academia, 1976 $h 196 stran, 80 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace ; 25 cm
778 $t Die Zisterzienserklöster von Böhmen-Mähren und die Phararrseelsorge / $a Noschitzka, Canisius $d 1978 $l Analecta Cisterciencia 34, (1978), s. 313-329
778 $t K některým otázkám hospodářského a správního systému cisterciáckých klášterů : (Zlatá koruna v předhusitském období.) / $a Čechura, Jaroslav, $d 1981 $l Československý časopis historický / Praha : Ústav československých a světových dějin ČSAV, 1980 946 s. 0045-6187 29 [79], č. 2, (1981), s. 228-257
778 $t Pomuk – Zelená hora – Nepomuk : (Příspěvek k uměleckohistorické topografii) / $a Čechura, Jaroslav, $l Umění : Časopis Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky Praha : Ústav dějin umění AV ČR, 0049-5123 Roč. 29, (1981), s. 325-339
778 $t Welehrad und die Cyrill-Method-Idee im 19. und 20. Jahrhundert / $a Machilek, Franz,
778 $t K otázce věrohodnosti tzv. Osecké listiny : (Poznámky k účelu cisterciáckých fundací u nás ve 13. století) / $a Čechura, Jaroslav, $l Ústecký sborník historický. Ústí nad Labem : 0231-9349 (1983), s. 9-30
778 $t Počátky a rozmach gotické architektury v Čechách : k problematice cisterciácké stavební tvorby / $a Kuthan, Jiří, $d Praha : Academia, 1983 $h 375 stran : ilustrace, plány ; 25 cm
778 $t Přehled výsledků revizí a konfirmací listin nejstarších moravských kláštěrů v 18. století / $a Vašků, Vladimír, $l Sborník archivních prací. Praha : Archivní správa Ministerstva vnitra ČSR, 1984, 585 s. 0036-5246. Roč. 34, č. 2 (1984), s. 540-585
778 $t Význam cisterciáckého řádu pro osídlení Čech / $a Charvátová, Kateřina, $l Archaeologia historica : sborník příspěvků přednesených na XVI. celostátní konferenci k problematice historické archeologie s hlavním zaměřením na "Hospodárske dejiny na území Československa v stredoveku na základe výsledkov archeologického bádania a interdisciplinárnych expertíz", Nitra 8.-12. října 1984 / Brno : Muzejní a vlastivědná společnost v Brně - Archeologický ústav SAV v Nitře, 1985 524 s. 0231-5823 Roč. 10, (1985), s. 415-421
778 $t Hospodářské dvory klášterů ve světle písemných pramenů : ke stavební podobě dvorů řádu benediktinského, premonstrátského a cisterckého / $a Charvátová, Kateřina, $h ilustrace $l Archaeologia historica : sborník příspěvků přednesených na XVIII. celostátní konferenci k problematice historické archeologie s hlavním zaměřením na vesnické sídlo, dům a dvůr v kulturně historických, geografických a funkčních vztazích a na archeologicko-etnografické paralely, Strážnice 6.-9. října 1986 / Brno, 1987 463 s. 0231-5823 Roč. 12, (1987), s. 287-299
778 $t Vyšebrodský klášter – nekropole Rožmberků / $a Hlinomaz, Milan, $l Jihočeský sborník historický. 0323-004X 57, (1988), s. 173-184
778 $t Základní tendence ekonomického vývoje klášterního velkostatku v předhusitských Čechách / $a Čechura, Jaroslav, $l Právněhistorické studie / Praha : Academia, 1989 264 s., 268 s. 0079-4929 Sv. 30, (1989), s. 31-54
778 $t Cisterciácký klášter v Klášterní Skalici u Kouřimi / $a Kroupa, Pavel, $d 1990 $l Umění : časopis Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky Praha : Ústav dějin umění AV ČR, 1990 0049-5123 38, č. 4 (1990), s. 312-323
778 $t Obraz všedního dne cisterciáků v rekonstrukci původního kláštera na Velehradě / $a Pojsl, Miloslav, $d 1990 $l Archaeologia historica : sborník příspěvků přednesených na 21. celostátní konferenci k problematice historické archeologie s hlavním zaměřením na všední život ve středověku. Tábor 25. září - 29. září 1989 / Brno : Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1990 549 s. : il. 0231-5823 15, (1990), s. 135-150
778 $t Velehrad. Stavební památky bývalého cisterciáckého kláštera / $a Pojsl, Miloslav, $d Brno- Uherské Hradiště : Muz. a vlastivědná spol. v Brně - Slovácké muz. v Uherském Hradišti, 1990 $h 246 s. $k Vlastivědná knihovna moravská ; sv. 65
778 $t Unitas et diversitas. Pohled na proměnu cistercké architektury v první polovině 13. století / $a Líbal, Dobroslav, $d 1994 $l Na předělu věků. Sborník k poctě PhDr. Jaroslava Pešiny, DrSc / Praha : Karolinum, 1994 Z dějin umění V. Acta Universitais Carolinae. Philosophica et Historica 3-4/1992. 239 s., s. 21-34
778 $t Výsledky povrchového průzkumu cisterciáckých dvorů na Plzeňsku / $a Anderle, Jan, $d 1993 $l Castellologica bohemica / Praha : Archeologický ústav AV, 1993 396 s. 1211-6831. 3, (1993), s. 261-270
778 $t Poutní místo Zelená Hora v archivních dokumentech / $d Žďár nad Sázavou : Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, 1993 $h 59 s. : faksim. ; 21 cm $k Dokumenty Státního archivu Žďár nad Sázavou 2 ; sv. 6
778 $t Památky středních Čech. Zpravodaj Památkového ústavu středních Čech v Praze. $d Praha : Památkový ústav středních Čech, 1993, $h 40 + 64 + 71 s., fot.
778 $t Problematika sepulkrálních památek českých a moravských cisterciáckých klášterů. (Pokus o naznačení jejich interdisciplinárního hodnocení) / $a Hlinomaz, Milan, $d 1994 $l Časopis Národního muzea v Praze. Řada historická 162, č. 3-4, (1993 [vyd. 1994],) s. 86-98
778 $t Cisterciácké kláštery v Českých zemích a husitské obrazoborectví / $a Kuthan, Jiří, $d 1995 $l Časopis Národního muzea v Praze. Řada historická 163, č. 3-4, (1994 [vyd. 1995],) s. 81-89
778 $t Postup výstavby cisterckých klášterů v Čechách / $a Charvátová, Kateřina, $d 1993 $l Mediaevalia Historica Bohemica / Praha : Historický ústav AV ČR, 1993 0862-979X 3, (1993,) s. 199-223
778 $t Řád cisterciáků v českých zemích ve středověku. Sborník vydaný k 850. výročí založení kláštera v Plasech / $d Praha : Unicornis, 1994 $h 143 s., obr. příl.
778 $t Cisterciácké dějepisectví ve středověkých Čechách / $a Bláhová, Marie, $d 1994 $l Historický obzor. Časopis pro výuku dějepisu a popularizaci historie. Praha : Aleš Skřivan, 1994 5, č. 12 (1994), s. 275-280
778 $t Santini-Aichel's design for the convent of the Cistercian Monastery at Plasy in Western Bohemia / $a Young, Michael $d Boulder : East European Monographs, 1994 $h XXVI, 144 s. $k East European Monographs. 324.
778 $t Ve stopách svatého Bernarda z Clairvaux? Nejstarší cisterciácká ekonomika, Francie a Čechy / $a Charvátová, Kateřina, $d 1997 $l Mediaevalia Historica Bohemica / Praha : Historický ústav AV ČR, 1995 [vyd. 1997] 423 s. 0862-979X 4, (1995 [vyd. 1997],) s. 125-145
778 $t Klášter na hranicích. Kulturně historický obraz cisterciáckého kláštera ve Žďáře nad Sázavou / $a Plichta, Alois, $d Kostelní Vydří : Karmelitánské nakl., 1995 $h 180 s., 89 příl.
778 $t Cisterciáci ve středověkém českém státě. Sborník z kolokvia v Kutné Hoře 9.- 13. června 1993. = Les cisterciens dans le royaume médiéval de Bohême.Actes du Coloque de Kutná Hora 9-13 juin 1993. $d Brecht: Cîteaux VZW, 1996 $h 346 s. : il. $k Commentarii cistercienses. Revue d'Histoire cistercienne. t. 47. fasc. 1-4.
778 $t 800 let kláštera Osek : jubilejní sborník. = 800 Jahre Kloster Ossegg. Festschrift / $d Osek : Cisterciácké opatství Osek - Spolek přátel kláštera Osek, 1996 $h 332 s., čb. obr.
778 $t Cisterciáci ve službách české politiky za posledních Přemyslovců / $a Bláhová, Marie, $d 1996 $l Klasztor w społeczeństwie średniowiecznym i nowożytnym = De ordinum religiosum in societate medii et recentioris aevi patribus: Materialy z miedzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w Turawie w dniach 8-11 V 1996 przez Instytut Universytetu Oplskiego i Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego / Opole - Wrocław : Instytut Historycny Uniwersytetu Wrocławskiego, 1996 Opera ad historiam monasticam spectantia. Series 1. Colloquia. 4. 556 stran 83-904219-0-9, s. 363-368
778 $t Stavební vývoj areálu cisterciáckého kláštera v Plasích ve světle archeologických výzkumů / $a Kamenická, Eva, $d 1996 $l Archaeologia historica : sborník příspěvků přednesených na 27. celostátní konferenci archeologů středověku s hlavním zaměřením na středověký laický a církevní svět. Hradec Králové 16.-20. října 1995 / Brno : Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1996 534 s. : il. 0231-5823. 21, (1996), s. 57-80
778 $t Restituce archivního fondu Cisterciáci Vyšší Brod a jeho předchozí archivní zpracování v SOA Třeboň / $a Répásová, Marie, $d 1996 $l Archivum Trebonense : sborník studií pracovníků Státního oblastního archivu v Třeboni Třeboň : Státní oblastní archiv v Třeboni, 1996 164 s. 0231-7486 Sv. 8, (1996), s. 33-40
778 $t Knihovna kláštera cisterciáků ve Zlaté Koruně. Nástin vývoje klášterní knihovny a pokus o její rekonstrukci / $a Špinar, Jindřich, $d České Budějovice : Státní vědecká knihovna v Českých Budějovicích, 1997 $h 97 s., il.
778 $t Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142-1420. I, Fundace 12. století / $a Charvátová, Kateřina, $d Praha : Karolinum, 1998 $h 367 s. : fotografie
778 $t Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142-1420. II, Kláštery založené ve 13. a 14 století / $a Charvátová, Kateřina, $d Praha : Karolinum, 2002 $h 402 stran : fotografie
778 $t 900 let cisterciáckého řádu : sborník z konference konané 28.-29. 9. 1998 v Břevnovském klášteře v Praze / $d Praha : Unicornis, 2000 $h 319 s.
778 $t Grangia sive curia. Termíny, významy a mýty cisterciáků v Čechách ve vrcholném a pozdním středověku / $a Čechura, Jaroslav, $d 2000 $l Časopis Národního muzea v Praze. Řada historická. Praha : Národní muzeum, 2000 0139-9543 169, č. 3-4, (2000,) s. 12-41
778 $t Rekonstrukce středověké podoby cisterciáckého opatství v Klášteře Hradišti nad Jizerou / $a Sommer, Petr, $l Cystersi w społeczeństwie Europy Środkowej : materiały z konferencji naukowej odbytej w klasztorze oo. Cystersów w Krakowie Mogile z okazji 900 rocznicy powstania Zakonu Ojców Cystersów, Poznań-Kraków-Mogiła 5-10 października 1998 / Poznań : wydawn. Poznańskie, 2000 825 s. 8371770022 s. 639-648
778 $t Život v koleji svatého Bernarda v Praze. Příspěvek k dějinám generálního studia cisterciáků v 17. a 18. století / $a Brokešová, Daniela $l Porta Bohemica : sborník historických prací / Litoměřice : Státní oblastní archiv v Litoměřicích, 2001 213 s. : il. 1213-6557 80-86067-54-8. Sv. 1, (2001), s. 43-59
778 $t Stavební podoba cisterciáckého opatství Svaté Pole ve světle písemných a hmotných pramenů / $a Foltýn, Dušan, $d 2001 $l Východočeské listy historické / Hradec Králové : Ústav historických věd PdF VŠP v Hradci Králové, 2001 477 s. : fot. 1211-8184 17-18, (2001,) s. 345-367
778 $t Cisterciácké kláštery jako pohřební místa vladařských rodů střední Evropy / $a Kuthan, Jiří, $d 2001 $l Historická inspirace. Sborník k poctě Dobroslava Líbala / Praha : Jalna, 2001 476 s., obr. 80-86396-06-1, s. 199-214
910 ## $a ABB115
997 $a JJ
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar | loc}}
Odd. {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link