Aristokratický dvůr


Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Parts list / Reviewed document / AEČD
All parts
Contents
{{record.tocContent}}
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpw20446721
3 CZ-PrHAC
5 20201123181554.1
7 ta
8 180426s2009----xr |||||||||||||||||cze||
40 ## $a ABB115 $b cze $e rda
41 0# $a cze
72 #7 $a 929.5/.9 $x Genealogie. Heraldika. Šlechta. Vlajky $2 Konspekt $9 8
100 1# $a Holá, Mlada, $d 1979- $7 jx20060120005 $4 aut $e Autor
245 10 $a Aristokratický dvůr / $c Mlada Holá – Martin Holý – Martina Ondo-Grečenková
249 $a I. Charakteristika
249 $a II. Počátky aristokratických dvorů ve středověku
249 $a III. Vývoj aristokratických dvorů v předbělohorské době
249 $a IV. Struktura raně novověkého aristokratického dvora
249 $a V. Kulturní a společenské aktivity dvora
249 $a VI. Aristokratické dvory v pobělohorské době
249 $a Literatura
300 ## $b fotografie
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
653 ## $a dvory šlechtické
653 ## $a rezidence šlechtické
653 ## $a aristokracie
655 #7 $a hesla slovníková
659 $a ttab $x šlechta, buržoazie, měšťanstvo, podnikatelé
700 1# $a Holý, Martin, $d 1978- $7 mzk2005318083 $4 aut $e Autor
700 1# $a Grečenková, Martina, $d 1964- $7 jn20000400812 $4 aut $e Autor
771 $t Aristokracie / $a Holý, Martin,
771 $t Rezidence
771 $t Služebník
771 $t Družina / $a Zelenka, Jan,
771 $t Panovnický dvůr
771 $t Moravský markrabě
771 $t Rod
771 $t Dvorské úřady / $a Zelenka, Jan,
771 $t Hrad / $a Šimůnek, Robert,
771 $t Notář
771 $t Písař
771 $t Kaplan / $a Dvořáčková-Malá, Dana,
771 $t Purkrabí
771 $t Maršálek
771 $t Sídlo
771 $t Kaple / $a Dvořáčková-Malá, Dana,
771 $t Husitské války
771 $t Šlechta
771 $t Lovčí
771 $t Řemeslník
771 $t Hejtman / $a Šimůnek, Robert,
771 $t Panství
771 $t Dominium / $a Šimůnek, Robert,
771 $t Zeměpán
771 $t Velmož
771 $t Velkostatek
771 $t Životní styl
771 $t Vrchnostenské úřady
771 $t Renesance
771 $t Zámek
771 $t Stavovská obec
771 $t Palác
771 $t Dvorská služba
771 $t Slavnost
771 $t Nižší šlechta
771 $t Panský stav
771 $t Frýdlantské vévodství / $a Hrbek, Jiří,
771 $t Statek
771 $t Léno
771 $t Klient / $a Holý, Martin,
771 $t Hofmistr / $a Hrbek, Jiří,
771 $t Lékař
771 $t Preceptor
771 $t Šlechtic
771 $t Stav
771 $t Baroko / $a Mikulec, Jiří,
771 $t Mecenát
771 $t Turnaj
771 $t Pán
771 $t Křest
771 $t Ekonomická teorie a ekonomické myšlení / $a Hájek, Jan,
771 $t Osvícenství
771 $t Nadace
771 $t Dvorský ceremoniál / $a Hrbek, Jiří,
771 $t Občanská společnost
773 0# $t Akademická encyklopedie českých dějin. Sv. 1, A-C / $d Praha : Historický ústav, 2009 $k Práce Historického ústavu AV ČR. Řada E - Encyclopaedica ; 2 $h 384 s. : il. $z 978-80-7286-147-7 $g s. 92-94
778 $t Hrady, zámky a tvrze Království českého. Díl 1-10 / $a Sedláček, August, $d Praha : František Šimáček, 1882-1895
778 $t Purkrabské účty panství Novohradského z let 1390-1391 / $d V Praze : Nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1909 $h 48 s. $k Historický archiv ; 35
778 $t Zlomky pukrabských účtů choustnických z r. 1375-1378 / $a Truc, Miroslav, $d 1957 $l Jihočeský sborník historický. 0323-004X Roč. 26, č. 1, 2, (1957), s. 4-9, 33-40
778 $t Funkce hejtmanů (úředníků) na rožmberských panstvích / $a Cironisová, Eva,
778 $t Valdštejn a jeho doba / $a Janáček, Josef, $d Praha : Svoboda, 1978 $h 586 stran, 160 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace, mapy, portréty, faksimile $k Členská knižnice
778 $t Alchymie štěstí : pozdní osvícenství a moravská společnost 1770-1810 / $a Kroupa, Jiří, $d Brno : Muzejní a vlastivědná společnost ; Kroměříž : Muzeum Kroměřížska, 1987 $h 317 stran, 80 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace, portréty, faksimile $k Vlastivědná knihovna moravská ; sv. 51
778 $t Die höfische Gesellschaft. Untersuchungen zur Soziologie des Königtums und der höfischen Aristokratie : mit einer Einleitung: Soziologie und Geschichtswissenschaft / $a Elias, Norbert, $d Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1990 $h 456 s. $k Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft ; Stw 423
778 $t Šlechtická rezidence v předhusitské Praze / $a Nový, Rostislav, $d 1991 $l Documenta Pragensia / Praha : Archiv hlavního města Prahy, 1991 315 s., s. 317-552 0231-7443. Sv. 9/1, (1991), s. 7-26
778 $t Život na šlechtickém sídle v 16.-18. století = Das Alltagsleben auf dem Adelsitz im 16. bis 18. Jahrhundert : sborník příspěvků z konference na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem 30.-31. října 1991 / $d V Ústí nad Labem : Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, 1992 $h 237 stran $k Acta Universitatis Purkynianae. Philosophica et historica ; 1. Opera historica ; 1, 1992
778 $t Dvůr olomouckého biskupa Stanislava Pavlovského ve světle hofmistrovské instrukce z roku 1592 / $a Pánek, Jaroslav, $d 1992 $l Seminář a jeho hosté. Sborník prací k 60. narozeninám doc. dr. Rostislava Nového / Praha : FF UK, 1992 353 s. 80-901489-0-5, s. 189-199
778 $t Die höfische Gesellschaft in Deutschland von der Mitte des 17. bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts : Versuch einer Typologie / $a Bauer, Volker, $d Tübingen : Max Niemeyer, 1993 $h 153 s. $k Frühe Neuzeit ; Bd. 12
778 $t Život na dvoře a v rezidenčních městech posledních Rožmberků / $d České Budějovice : Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, 1993 $h 409 stran $k Opera historica ; 3
778 $t Společnost aristokratických dvorů v Českých zemích (1550 - 1740) : teze vědeckého projektu / $a Bůžek, Václav, $d 1995 $l Jihočeský sborník historický. České Budějovice : Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 1995 0323-004X Roč. 64, (1995), s. 196-206
778 $t Život na dvorech barokní šlechty : (1600-1750) / $d České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1996 $h 664 stran : ilustrace $k Opera historica ; 5
778 $t Dvory velmožů s erbem růže : všední a sváteční dny posledních Rožmberků a pánů z Hradce / $a Bůžek, Václav, $d Praha : Mladá fronta, 1997 $h 315 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace, portréty
778 $t Aristokratické rezidence a dvory v raném novověku / $d České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 1999 $h 684 stran : ilustrace $k Opera historica ; 7
778 $t Personální složení dvora Jana Kristiána z Eggenberku a jeho manželky Marie Arnoštky v Českém Krumlově mezi léty 1665-1719 / $a Urbanová, Markéta, $d 2001 $l Jihočeský sborník historický. České Budějovice : Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2000-2001 [vyd. 2001] 256 s. 0323-004X. Roč. 69-70, (2000-2001 [vyd. 2001]), s. 30-51
778 $t Hrabě Jan Adam Questenberk a proměny jeho dvora v první polovině 18. století / $a Smíšek, Rostislav, $d 2001 $l Historie 2000 : celostátní studentská vědecká konference : České Budějovice, 5.-6.12.2000 Historie 2000 České Budějovice : Historický ústav Jihočeské univerzity, 2001 263 s. 80-7040-515-5, s. 125-156
778 $t Středověké hrady v Čechách a na Moravě / $a Durdík, Tomáš, $d Praha : Argo, 2001 $h 295 stran, xxiv stran barevných obrazových příoh. : ilustrace, fotografie
778 $t Sídelní síť Františka Antonína Šporka ve světle vývoje raně novověkých šlechtických rezidencí v Čechách 16.-18. století / $a Vorel, Petr, $d 2002 $l Sborník vědeckých prací Univerzity Pardubice. Série C. = Scientific Papers of the University of Pardubice. Series C / Pardubice : Univerzita Pardubice - Ústav jazyků a humanitních studií, 2001 [vyd. 2002] 228 s. 1211-6639 80-7194-455-6) Roč. 7, (2001 [vyd 2002]), s. 7-16
778 $t Věk urozených : šlechta v českých zemích na prahu novověku / $d Praha ; Litomyšl : Paseka, 2002 $h 413 stran, 24 nečíslovaných stran barevných obrazových příloh : ilustrace, portréty
778 $t František Antonín Špork a barokní kultura v Čechách / $a Preiss, Pavel, $d Praha ; Litomyšl : Paseka, 2003 $h 600 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile $k Historická paměť. Velká řada ; sv. 8
910 ## $a ABB115
997 $a VH
997 $a JF
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Předchozí verze
  • {{revision.date | jpDate:'d.M.yyyy HH:mm'}}
    Aplikovat
    {{revision.content}}
Try to re-lookup for cover Delete cover