Velké dějiny zemí Koruny české.

Vratislav Vaníček

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Parts list / Reviewed document / AEČD
All parts
Contents
OBSAH Hlava první RYTÍŘSKÝ STŘEDOVĚK V ZENITU (1250-1278) I. Politický vývoj a mezinárodní vztahy...................................9 1/1 Vznik česko-rakouské unie jako strukturální proměna v kontextu vývoje střední Evropy (1250-1254)..........................9 Úvodní charakteristika doby - vývojový prolil českého slám a jeho srovnání s Říší, pojeni „středověká modernizace " a období „zenitu středověku " ........................................9 Nástin politických vztahů ve střední Evropě v polovině 13. století....I9 Obrat v postavení Čech, válka s Bavorskem a povolání Přemysla Otakara na rakouský vévodský stolec (1250-1252) ... 33 Guelfskě přísahy Přemyslovců a válka s velkou uherskou koalicí........46 Smrt krále Václava I., mír budínský a Pax Austriatica ................52 Severní politika Čech v letech 1254-1256, myšlenka (esko-polskě vzájemnosti a otázka prvních šancí Přemysla Otakara II. na římskoněmecký trůn ...........................59 Jižní politika: porážka v boji s IVincIsbachy a vítězství ve válce o Štýrsko (1256-1260)............................ 77 1/2 Hegemonie české monarchie ve střední Evropě v letech šedesátých.....................................................89 Proměna politického stylu, nový sňatek a královská korunovace Přemysla Otakara II.............................89 Upevnění Přemyslova hepemoniálního bloku ve střední Evropě a vnitřní politika do poloviny 60. let ...............................98 lieti ěesko-bavorská válka, opanování Chebska a vyřešeni salcburské otázky...........................................103 Cíle zápatím' a severní České politiky v 2. polovině 60. let: hegemonie ve Slezsku, expanze na Litvu a sňatkový projekt s Wettiny ..........................................112 Útok Přemysla proti štýrské šlechtě a smrt korutánskeho vévody Oldřicha lil................................119 1/3 Imperiálni ráz politiky Přemysla Otakara II. v 1. polovině let sedmdesátých a konfrontace Čech s říšskou politikou Rudolfa I. Habsburského (1270-1278)................125 Evropské strukturální trendy na přelomu 60. a 70. let .................125 Ovládnutí zemí sponheimského dědictví a summit Přemysla Otakara II. a Štěpána V na Dunaji....................127 Třetí lesko-uherská válka (1271-1272) ................................. 132 Čtvrtá ěesko-uherská válka a souvislosti zvolení Rudolfa I. Habsburského za římskoněmcckého krále.................................................140 Charakter moci krále Rudolfa I. Habsburského ve středoevropském rámci, nacionálni a právní kampaň proti Přemyslu Otakarovi II............................150 Válka v roce 1276: rozpad Přemyslova soustátí .........................159 Odboj české šlechty, mírový proces s Říší a tzv. dodatkové smlouvy mezi králi Přemyslem a Rudolfem ..............171 Protihabsburská fronda v Podunají, „Manifest" Polákňm a bitva na Moravském poli ........................................186 II. Společenský a kulturní vývoj............................................196 II/1 Monarchie a země.........................................................196 Specifika středověkého státu.............................................196 „Země" jako komplexní rámec veřejné moci...............................200 Tcritorializační procesy v alpských zemích ..............................204 Formy zemské inslitncionalizace v Čechách a na Moravě .................211 Panovnická moc a úřady...................................................215 Tituly a znaky Přemysla Otakara II.....................................229 II/2 Dostavba krajiny a sídel.................................................231 Vyústění šlechtické a biskupské terilorializace .......................231 Rozšíření sítě královských mést a hradů..................................256 Vrcholně středověké hospodářství, postup lánové soustavy na venkově . . . .314 „Regální" ekonomika státu (mincovní a horní právo), aktivní úloha patriciátu.................................................319 Ekonomické a právní postavení Židů ......................................329 II/3 Kulturní situace v českých zemích.......................................334 Česká slovesná kultura a její sociální zázemí .......................334 Nániecká jazyková kultura v irských zemích - exkluzivita i každodennost, alexandrovský mýtus irských vládni.......33.S Nadnárodní latinská vzdělanost .......................................343 Duchovní a světský lesk („splendor") dvora, Špičkově práce uměleckého řemesla ....................................347 Trendy umělecké tvorky: malířství a plastika ........................350 Hlava druhá VRCHOLNÉ STŘEDOVĚKÁ KRYSTALIZACE ČESKÉ SPOLEČNOSTI A STÁTNOSTI (1278-1310) I. Politický vývoj a mezinárodní vztahy..................................359 1/1 Krize a rekonstrukce českého státu.....................................359 Dočasné rozdělení Českého státu ......................................359 Zajeti kralevice Václava a tažení krále Rudolja v roce 12HO..........368 „Zlá léta" — domácí rozvrat a hladomor ..............................376 Roj Šlechtických stran, regenlství Závise ; ľalkcnštejna a protihabsburská politika do roku I2HH..............................386 Obrat priorit zahraniční politiky a odboj Vítkovcň (1289-1290)....... 404 1/2 Formování česko-polské unie a samostatná říšská politika krále Václava II. v letech 1290-1300 ................................ 414 Dědictví Jindřicha IV Vratislavského, získáni Krakovsko .............414 Nová česká politika v ŘÍSi a konsolidační politika v Malopolskn......423 Expanze do Míšeňská a vídeňský triumvirát (1298), korunovace a smrt Přemysla II. Velkopolského ........................431 Obnova polského království Vida veni II..............................446 1/3 Boj Čech s Říší o hegemonii ve střední Evropě..........................454 Nový vrchol české integrační role: italské vzory a vznik čcsko-polsko-nhcrské unie....................................454 Čechy a Erancic, Říše a papežství - boj o převahu ve střeání a jihozápadní Evropě .....................................461 Vymření Přemysloven po meči králem Václavem III......................475 1/4 Epilog doby posledních Přemyslovců (1306-1310)......................... 483 Koncepce velké rodové moci Habsburkřt ...............................483 Útok skupiny patriciátu proti šlechtickým předákům a rozpad vlády Jindřicha Komtanského.................................497 II. Společnost a kultura.............................................514 ?/l Společnost, stát a ekonomika.......................................514 Vzory středověko společnosti o soustava elit Českého státu......514 Pohled ze stupňů tni nu: „dominium generale" a „dominium speciale".............................................523 Hospodářský kolaps na přelomu 70. a 80. let, jeho ekologické a strukturální příčiny............................525 Dostavba země /města, hrady, klášter)’) ..........................527 Rozmach podnikatelské Kutné Hory, horní a městská práva, mincovní a měnová reforma.........................................537 Státní symboly a ústřední úřady ..................................546 II/2 Kulturní rozkvčt pozdně přemyslovské doby...........................552 Kulturní proudy v českých zemích a intelektuální osobnost krále Václava II.........................552 Jazykově česká slovesná tvorba ...................................556 Německá literatura v českých zemích...............................560 Latinská literatura...............................................564 Malířství a sochařství............................................567 ZÁVĚR Strukturální rysy a problémové souvislosti vývoje vrcholného středověku v českých zemích v letech 1198-1310 Koncepční východiska..............................................575 Strukturální vývoj — přehled......................................587 POZNÁMKY.................................................................600 PRÍLOHY .................................................................640 PRAMENY .................................................................662 Orientační zkratky edičních podniků......................................662 Hlavní edice diplomatických, kodikologických a literárních pramenu.......663 LITERATURA...............................................................672 Zkratky časopisů a sborníků .............................................672 Soupis literatury........................................................675 REJSTŘÍK.................................................................713 TEMATICKÝ PŘEHLED ilustrací, genealogických tabulek, schémat, plánků a map ? IL ? III. dílu ..................................................748
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------a-4500
1 kpm0167936
3 CZ-PrHAC
5 20210307154017.2
7 ta
8 130330s2002----cze||||f||||||||||||xr|||
20 ## $a 80-7185-433-6
41 0# $a cze
44 ## $a xr
72 #7 $a 94(437) $x Dějiny Česka a Slovenska $2 Konspekt $9 8
100 1# $a Vaníček, Vratislav, $d 1947- $7 jk01141573 $4 aut
245 10 $a Velké dějiny zemí Koruny české. $n Sv. 3., $p 1250-1310 / $c Vratislav Vaníček
260 ## $a Praha : $b Paseka, $c 2002
300 ## $a 758 s.: $b il.
581 ## $a Rec.: <Jan Libor,> <DaS> 25, <2003>, č. 6, s. 57; rec.: <Antonín Robert,> <ČMM> 122, <2003>, č. 1, s. 239-247.
648 #4 $a 1250-1310
653 0# $a dějiny, obecné přehledy
653 0# $a dějiny české
655 #7 $a monografie
659 $a ybcd $x české země 1197-1306
659 $a mm $x přehledná zpracování (tematicky)
787 1# $t Velké dějiny zemí Koruny české. sv. 1., do roku 1197 / $a Bláhová, Marie, $d Praha : Paseka, 1999 $z 80-7185-265-1
789 $i Recenze: $a Jan, Libor, $t Dějiny a současnost. Kulturně historická revue $d (2003), $g 25, č. 6 s. 57 $z 80-7185-433-6
789 $i Recenze: $a Antonín, Robert, $t Časopis Matice moravské $d (2003), $g 122, č. 1 s. 239-247 $z 80-7185-433-6
910 ## $a ABB115
990 $a 6
992 $a C 91209
994 $a 40617
997 $a VH
998 $a n
998 $b a
998 $c m
1001 $a BIB67936
1773 $9 2002.
1964 $a ybcdmm
1964 $a mmybcd
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link